Cơ cấu công ty

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty.

   Ngoài Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có 03 Phòng ban và 02 Phân xưởng với 100 CBCNV. Các phòng ban và Phân xưởng bao gồm:

Phòng Tổ chức Hành chính.

Phòng Tài chính - kế toán.

Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

Phân xưởng vận hành.

Phân xưởng Sửa chữa.

2. Sơ đồ tổ chức của Công ty.